Interreg EUROPE

Programtér: 
Az EU 28 tagországa, valamint Norvégia és Svájc

Cél: 
Tapasztalat-csere támogatása az európai területfejlesztési politikák hatékonyságának növelése érdekében.

Minimális partnerszám: 
Legalább 3 partner a programtér legalább 3 országából, amelyek közül legalább 2 partner tagállami.

Vezető partner elv: 
A projekt-partnerek egyike vállalja a vezető partner szerepét. Feladata a pályázat készítésének és a projekt végrehajtásának szakmai és pénzügyi koordinációja. Jogilag képviseli a projekt-partnereket a program felé (aláírja a támogatási szerződést a partnerek képviseletében).

Projektek időtartama:
3-5 év.

A program hivatalos nyelve: 
angol

A program irányítása: 
Az interregionális programok legfőbb döntéshozó és irányító szerve a közös Monitoring Bizottság (Monitoring Committee - MC), amelyben minden programalkotó ország képviselteti magát. A program végrehajtása folyamán minden jelentős döntést a MC hoz meg - a programdokumentum esetleges módosításától a pályázatokkal kapcsolatos támogatási döntésig.

A program központi irányítását valamint jogi képviseletét az Irányító Hatóság (Managing Authority - MA) látja el. Az MA munkáját a pénzügyekért felelős Igazoló Hatóság valamint a szabályszerűséget felügyelő Audit Hatóság egészíti ki.

Az MA szorosan együttműködik a program napi technikai menedzsmentjéért felelős Közös Titkársággal (Joint Secretariat - JS). A JS gondoskodik a pályázati felhívások előkészítéséről és megjelentetéséről, a pályázatok befogadásáról és értékeléséről, valamint a MC által jóváhagyott projektekkel való szerződéskötésről és azok végrehajtásának nyomon követéséről.

A program irányító hatóságát és a pályáztatást koordináló közös szakmai titkárságot a Franciaországi Lille-ben állították fel.

Prioritások:
1) K+F és Innováció
2) Kis-és középvállalkozások versenyképességének javítása
3) Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság
4) Környezet- és erőforrás hatékonyság

Jogosult partnerek: 
közintézmények, valamint privát non-profit szervezetek

Elszámolható költségek: 
előkészületi költség (vezető partnerek esetében), munkabér, adminisztratív költségek (flat rate szabály) utazás, szállás, találkozók költségei, külső szakértői díjak, eszközök.

Támogatási intenzitás:
„Public” szervezeteknek 85%-os támogatásban, azonban a „Privát” szervezetek 75%-os ERFA támogatásban részesülnek.

A nyertes projektek magyar partnerei a 85% vagy 75% támogatás mellé 10% automatikus nemzeti társfinanszírozásban fognak részesülni Ezáltal a hazai partnerekre 5% vagy 15% önerő-teher hárul - valamint a program elszámolási rendjéből fakadóan a tervezett költségek körülbelül egy évre történő előfinanszírozásának kötelezettsége.

Szerződéskötés: 
A program által jóváhagyott pályázat vezető partnere támogatási szerződést köt a program irányító hatóságával, amelynek mellékletét képezi a partnerek közös pályázata, valamint egy a partnerek között köttetett partneri megállapodás a projekt végrehajtásáról.

A projekt-végrehajtás és elszámolás rendje:
A szerződéskötést követően a partnerek megkezdik a pályázatban vállalt feladatok végrehajtását.  Phase 1-ben (1-3 év) hathavonta, a Phase 2-ben (2 év) évente valamennyi partner jelentést készít az iOLF monitoring rendszeren keresztül, amelyben bemutatja az elmúlt félév – egy év tevékenységeit. A rendszeren beküldött jelentéshez mellékelni kell a költségeket igazoló számlákat (papír alapon) és egyéb alátámasztó dokumentumokat (elektronikus adathordozón).

A partnerek félévi - éves jelentéseit az adott országban működő első-szintű ellenőrzésért felelős hatóságokkal igazoltatni kell. Magyar partnerek esetében a jelentéseket a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. felelős egységével kell ellenőriztetni.

Az ellenőrző hatóságok a megvizsgált elszámolásokról nyilatkozatot állítanak ki az iOLF rendszeren keresztül, amelyben rögzítik az adott félévre- évre elszámolhatónak ítélt költségek összegét.

A vezető partner összegyűjti a rendszerben elérhető hitelesítési nyilatkozatokat, összesítik az elmúlt időszak kiadásait, majd elkészítik a közös riportot a JS részére. Az összesített elszámolás alapján a program utólag megtéríti a jogos költségekre jutó támogatást (85%-75%). A vezető partner megküldi a partnereknek a nekik járó támogatást.

A program honlapja:
www.interregeurope.eu

A program legfőbb információs központja annak honlapja, ahol a pályázati felhívások, partnerkeresések, jóváhagyott projektek és sok egyéb hasznos információ érhető el.