Jogorvoslati kérelem

Amennyiben a projekttel kapcsolatban az Irányító Hatóság szabálytalansági eljárást bonyolított le, és az eljárásban szabálytalanság tényét, valamint hozzá kapcsolódó jogkövetezményt állapított meg, a kedvezményezett egyet nem értése esetén jogorvoslati kérelmet nyújthat be.

 

A jogorvoslati kérelmet a szabálytalansági döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, írásban kell benyújtani az Irányító Hatósághoz. A 10 napba az átvétel napja nem számít bele, a következő naptól kell számítani. Ha a szabálytalansági döntés több kedvezményezettet is érint (pl.: konzorcium esetén), akkor minden érintettnek be kell nyújtania a jogorvoslati kérelmet, mivel amelyik kedvezményezett nem nyújtja be, a rá vonatkozó megállapítások a jogorvoslati kérelem beadási határidejének letelte után jogerőre emelkednek.

A jogorvoslati eljárás kezdete a kérelem megérkezését követő nap. Az eljárás időtartama alatt a szabálytalansági döntésben meghatározott jogkövetkezményt az Irányító Hatóság nem érvényesíti, azonban ez a kifizetések felfüggesztésére nem vonatkozik. Az eljárás időtartama alatt a kérelem visszavonható.

A jogorvoslati kérelemben meg kell jelölni

 • a kérelmező (és képviselőjének) nevét, székhelyét (lakóhelyét), a kérelmezői jogosultságot alátámasztó tényeket,
 • a projekt címét és a szerződés azonosítóját,
 • a megsértett jogszabályi, vagy a támogatási szerződésben meghatározott rendelkezést, illetve a megsértett felhívás szerinti tájékoztatásban foglalt előírást,
 • a kérelem indokoltságát alátámasztó egyéb tényeket, illetve körülményeket.

A kérelemben új, a szabálytalansági eljárás során nem vizsgált tényekre és körülményekre is lehet hivatkozni.

 

 

 

 

A jogorvoslati kérelmet az Irányító Hatóság a szabálytalansági eljárás dokumentumaival, a jogorvoslati kérelem tárgyában kialakított álláspontjával és a szabálytalansági eljárás tárgyában folyamatban lévő szabálytalansági, közbeszerzési döntőbizottsági vagy egyéb hatósági, illetve bírósági eljárásról szóló tájékoztatással együtt a jogorvoslati kérelem beérkezését követő tíz napon belül felterjeszti az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszterhez.

Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a jogorvoslati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha

 • a jogorvoslati kérelmet az arra nyitva álló határidőn túl terjesztették elő,
 • a jogorvoslati kérelmet nem az arra jogosult nyújtotta be,
 • a jogorvoslati kérelmet ugyanazon kedvezményezett ugyanazon szabálytalansági döntés ellen terjesztette elő,
 • a jogorvoslati kérelmet szabálytalansági jogorvoslati eljárást lezáró döntés ellen terjesztették elő,
 • a beadvány tartalmilag nem minősül jogorvoslati kérelemnek vagy nem tartalmaz a megsértett jogszabályban, a felhívásban, a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban foglalt rendelkezésekre vonatkozó pontos hivatkozást vagy a megsértett rendelkezésre vonatkozó indokok részletes kifejtését.

 

 

Az iratok felterjesztéséig az első három pont alapján az Irányító Hatóság is elutasíthatja a jogorvoslati kérelmet. Ha a jogorvoslati kérelem felterjesztése előtt a kérelem alapján az Irányító Hatóság megállapítja, hogy a szabálytalansági döntés jogszabályt sért, vagy a támogatási szerződésbe, illetve a felhívás szerinti tájékoztatásban foglaltakba ütközik, a szabálytalansági döntést visszavonja, és ha a szabálytalansági gyanú továbbra is fennáll, annak kivizsgálására új szabálytalansági eljárást folytat le.

 

A felterjesztett jogorvoslati kérelemről az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a kérelem hozzá beérkezésétől számított 45 napon belül dönt, az eljárás ezzel zárul le. Ha a szabálytalansági gyanúval kapcsolatos tényállás tisztázásához, illetve a kérelem elbírálásához szükséges, a miniszter legfeljebb tizenöt napos határidő kitűzésével a kérelem kiegészítésére szólítja fel a kérelmezőt (ez az idő nem számít bele az eljárás határidejébe).

 

A miniszter a jogorvoslati kérelem tárgyában a következő döntéseket hozhatja:

 

 • a szabálytalansági döntést helybenhagyja,
 • a szabálytalansági döntést megsemmisíti,
 • a szabálytalansági döntést megsemmisíti, és új szabálytalansági eljárás lefolytatására utasítja az Irányító Hatóságot

Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter jogorvoslati kérelem tárgyában hozott döntése ellen ismételten jogorvoslati kérelem előterjesztésének nincs helye.

A kedvezményezett számára kedvező eredménnyel záruló jogorvoslati eljárás feltétele, hogy a kérelemben maradéktalanul szerepelniük kell az előírt tartalmi követelményeknek, és ne kerüljön érdemi vizsgálat nélkül elutasításra. A kedvező elbírálás szempontjából szintén fontos, hogy minden olyan dokumentumot tartalmazzon a kérelem, amellyel megfelelően alátámasztható annak tartalma.

A jogorvoslati kérelem elkészítése előtt érdemes konzultálni az EU-s finanszírozású projektek szabályozásában, megvalósításában, ellenőrzésében jártas szakemberekkel, hogy minél alaposabban felkészülhessenek az eljárásra. A Széchenyi Programiroda munkatársai ingyenes segítséget nyújtanak ezekben az esetekben is.