Szabálytalansági gyanú, eljárás

A projektek megvalósítása során lehetnek olyan események, történések, melyek felvetik a szabálytalanság gyanúját. Szabálytalanságnak nevezzük azokat az eseményeket, melyek során a kedvezményezett megsérti a jogszabályokból, illetve támogatási szerződésből, támogatói okiratból eredő kötelezettségeit, például nem teljesíti a projektben vállalt mérföldköveket, vagy a dokumentumokból nem derül ki, hogy valós, megtörtént tevékenységeket szeretne elszámolni.

Szabálytalansági gyanú

Amennyiben az Irányító Hatóság munkatársa a projekt megvalósítása során ilyen eseményt észlel (pl.: a projektben szervezett rendezvények alátámasztó dokumentumai nem megfelelőek, így nem megállapítható, hogy valóban megtörténtek-e, vagy a beszerzési eljárást nem a hatályos jogszabályoknak megfelelően folytatták le, stb.), a szabálytalansági gyanú bejelentés alapján az Irányító Hatóság vezetője dönt a szabálytalansági eljárás megindításáról vagy az arra irányuló javaslat elutasításáról.

 

Az Irányító Hatóság szabálytalansági eljárás mellőzésével állapíthat meg szabálytalanságot, és rendelhet el jogkövetkezményt, ha:

a) a szabálytalansággal érintett összeg nem haladja meg a százezer forintot,

b) a kedvezményezett ellen adósságrendezési, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési vagy a megszüntetésére irányuló egyéb eljárás, vagy csődeljárás indult,

c) a cégbíróság a kedvezményezett céget a törvényességi felügyeleti eljárásban hozott intézkedés vagy megszüntetési eljárás következtében hivatalból törli a cégjegyzékből,

d) a kedvezményezett elismeri a szabálytalanság tényét,

e) a szabálytalanság ténye még azelőtt derült ki, hogy a kedvezményezett részére bármilyen kifizetés történt volna,

f) az Európai Bizottság, az adott szervezet belső ellenőrzési egysége, az igazoló hatóság vagy bármely, ellenőrzést végző szervezet megállapításait elfogadja,

g) ha a kedvezményezettnek történő utolsó kifizetéstől számított tíz éven belül a termelő tevékenységet áthelyezik az Unión kívülre, kivéve, ha a kedvezményezett kkv. (Arra az esetre, ha a támogatást állami támogatás formájában nyújtják, más szabályok vonatkoznak.)

h) a támogatási szerződésben vállalt biztosíték nem áll rendelkezésre,

i) rendszerszintű szabálytalanság esetén,

j) a jogkövetkezményt közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus határozza meg,

k) a pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén

ka) a vissza nem térítendő támogatás szabálytalanságát az Irányító Hatóság végleges, jogorvoslattal már nem támadható döntéssel megállapította, akkor a pénzügyi eszköz végső kedvezményezettjével szemben,

kb) a pénzügyi eszköz szabálytalanságát az alapok alapját végrehajtó szervezet végleges, jogorvoslattal már nem támadható döntéssel megállapította, akkor a vissza nem térítendő támogatás kedvezményezettjével szemben.

Ezekben az esetekben a kedvezményezett jogorvoslati kérelmet nyújthat be a szabálytalansági döntéssel kapcsolatban.

 

Szabálytalansági eljárás

A szabálytalansági eljárás megindításáról az Iránytó Hatóság 5 napon belül írásban tájékoztatja a kedvezményezettet. A kedvezményezett a tájékoztatás kézhezvételétől számított 7 (vagy egyes esetekben több) napon belül írásban megteheti észrevételeit. Az észrevételekhez minden esetben ajánlott alátámasztó dokumentumokat is benyújtani.

Az Irányító Hatóság vezetője dönt a szabálytalansági eljárás kapcsán a projekthez kapcsolódó kifizetések felfüggesztéséről. A kifizetés felfüggesztése a szabálytalansági eljárás időtartama alatt bármikor lehetséges, és meg kell szüntetni, ha annak indokai már nem állnak fenn. A kifizetés felfüggesztésének elrendeléséről és megszüntetéséről a kedvezményezettet tájékoztatni kell.

 

A szabálytalansági eljárás során az Irányító Hatóság:

 • betekinthet minden olyan dokumentumba, amely a szabálytalansági gyanú megítéléséhez szükséges,
 • a projekt megvalósítási helyszínén ellenőrzést végezhet
 • lehetősége van a kedvezményezett személyes meghallgatására

Közbeszerzési jogsértés gyanúja esetén a szabálytalansági eljárás vezetője kezdeményezheti a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból történő eljárását.

 

Fontos információk a szabálytalansági eljárás során tett kedvezményezetti észrevételekről

Észrevételeit a kedvezményezett az eljárásról szóló értesítés kézhezvételétől kezdődő 7 (esetenként több) napon belül teheti meg, írásban. A határidő a kézhezvételt követő naptól számítódik, azaz például:

A kedvezményezett az értesítést október 2-án vette át. Az észrevételre rendelkezésre álló idő 7 nap, október 3-ától számítva, azaz legkésőbb október 9-én kell postára adnia az észrevételeket tartalmazó levelet az Irányító Hatóságnak. Ha október 9-e munkaszüneti nap, akkor a következő munkanapon jár le a határidő.

A szabálytalansági eljárás hosszadalmas lehet, mely a kifizetések felfüggesztése miatt jelentősen lassíthatja a projekt megvalósítását, tehát a fentieknek megfelelően egyrészt érdemes a kedvezményezetti észrevételekhez minden releváns alátámasztó dokumentumot csatolni, hogy az Irányító Hatóság teljes körűen tudjon tájékozódni az eljárás során, másrészt felkészülni arra, hogy helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálhatja a projekt eddigi megvalósulását.

 

 

 

Az eljárás hossza

A szabálytalansági eljárás kezdete az a nap, melyen az Irányító Hatóság vezetője az eljárás megindításáról döntött. A szabálytalansági eljárásban a döntést a szabálytalansági eljárás megindításától számított negyvenöt napon belül kell meghozni. A határidő, annak eltelte előtt indokolt esetben, egy alkalommal, legfeljebb negyvenöt nappal meghosszabbítható, melyről a kedvezményezettet értesíteni kell.

 

Amennyiben a szabálytalanság megállapításához más hatóság előzetes döntése szükséges, vagy a szabálytalansági gyanú különleges szakértelmet igénylő előzetes kérdés eldöntésétől függ a szabálytalansági eljárást az irányító hatóság vezetője mindaddig felfüggesztheti, amíg a hatáskörrel rendelkező hatóság döntést nem hozott, vagy a döntéshez szükséges szakértői állásfoglalás nem készült el.

 

A szabálytalansági eljárás lezárása

A szabálytalansági eljárás eredményéről jegyzőkönyv készül, abban az esetben is, ha szabálytalanság hiánya kerül megállapításra. A jegyzőkönyv alapján az Irányító Hatóság vezetője dönt. A szabálytalansági eljárás lezárulhat:

 • szabálytalanság megtörténtét megállapító és jogkövetkezményt, vagy egyéb intézkedést elrendelő döntéssel, vagy
 • annak megállapításával, hogy nem történt szabálytalanság, és - ha szükséges - támogatási jogviszonyt érintő intézkedést elrendelő döntéssel.
 • Szabálytalanság megállapítása esetén az Irányító Hatóság megállapítja a szabálytalanság jogkövetkezményét, melyek a következők lehetnek: 
 • a projekt támogatás terhére elszámolható költségeinek csökkentése és ezzel együttesen a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére kötelezés,
 • a támogatási szerződéstől történő elállás, vagy pénzügyi eszköz esetén a végső kedvezményezettel kötött szerződés felmondása,
 • pénzügyi eszközök esetén a finanszírozási megállapodás felmondása vagy a végső kedvezményezettel kötött szerződés felmondása,
 • az alapok alapját végrehajtó szervezet vagy a pénzügyi közvetítő esetében az irányítási díj csökkentése,
 • a 272/2014 Kormányrendelet hatálya alá tartozó támogatások igénybevételéből történő kizárás határozott időre, legfeljebb öt évre, vagy
 • uniós jogi aktusban meghatározott egyéb jogkövetkezmény.

 

A szabálytalansági eljárás eredményéről az Irányító Hatóság értesíti a kedvezményezettet. Amennyiben a kedvezményezett nem ért egyet a döntéssel, az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A jogorvoslati kérelemről a következő hírlevélben olvashat.

 

A szabálytalansági eljárás során, már a kedvezményezetti észrevételek megtétele előtt érdemes konzultálni az EU-s finanszírozású projektek szabályozásában, megvalósításában, ellenőrzésében jártas szakemberekkel, hogy minél alaposabban felkészülhessenek az eljárásra. A Széchenyi Programiroda munkatársai ingyenes segítséget nyújtanak ezekben az esetekben is.